Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Misas levert diensten aan klanten door middel van wellness, massage en beauty arrangementen.
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Misas en op elke overeenkomst gesloten tussen de klant en Misas.

Maken van een afspraak

De klant kan een afspraak maken via telefoon of e-mail.
Indien de klant per e-mail reserveert, wordt de afspraak per e-mail bevestigd. Telefonisch reserveren of mondelinge afspraken ter plaatse worden niet per e-mail bevestigd, hierbij geldt een mondelinge overeenkomst.

Kennisname en aanvaarding

Bij het maken van een afspraak aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen die staan op de website (https://www.misas.be) worden met de meeste zorg geplaatst.
Mogelijke fouten in deze prijzen binden Misas niet.
Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de klant extra worden gevraagd en zullen aan de gangbare prijzen worden aangerekend.

Betaling

Alle gelden worden contant of via mobile banking volledig betaald, onmiddellijk na de door Misas geleverde diensten. Uitzondering hierop zijn de gelden voor een beurtenkaart, een cadeaubon en een opleiding. De volledige som van een beurtenkaart, cadeaubon en opleiding wordt voorafgaand aan de geleverde diensten betaald.

Bedenktijd en herroepingsrecht

De klant, in zijn hoedanigheid als consument, heeft bij een aankoop voor een niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan Misas mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een week vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. In de volgende gevallen beschikt de klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
– Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant is begonnen voor het einde van de bedenktijd. In concreto betekent dit dat de bij een overeenkomst op afstand met Misas, niet beschikt over een recht om van de overeenkomst af te zien in de volgende gevallen:
• De klant handelt in een hoedanigheid van handelaar;
• De klant wijzigt een dienst minimum een week op voorhand.

Annulatie door de klant

Een afspraak is een deel van onze werktijd en van onze beschikbaarheid die wij uitsluitend voor de klant reserveren. Minstens een week vooraf annuleren, is kosteloos. Aan elke andere afspraak die de klant niet kan nakomen, zijn kosten verbonden. Het bedrag van deze kosten wordt door Misas bepaald en is afhankelijk van volgende factoren: de tijdspanne van het moment van annuleren tot aan de gemaakte afspraak, de reden en frequentie van reeds voorafgaande annuleringen.

Bij last minute boekingen voor de dag zelf worden geen annuleringen of wijzigingen aanvaard.

Wat als u door omstandigheden te laat komt?

Wanneer u door omstandigheden te laat komt en uw afspraak niet meer kan doorgaan, gelden dezelfde regels als wanneer u laattijdig cancelt. Indien uw afspraak nog wel kan doorgaan, maar met minder behandeltijd, dient u toch de volledige prijs te betalen.

Aansprakelijkheid van Misas

Misas sluit elke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet in hoofde van Misas.
Elke klant is verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.
Noch Misas, noch haar aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen van de klant.

Gebruik van de inrichting

Indien er schade wordt aangericht aan de inrichting of dingen worden ontvreemd, zullen de kosten van herstelling, reiniging of vervanging integraal worden doorgerekend aan de klant.
Bij vaststelling van diefstal zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld.
Misas behoudt ten allen tijde het recht om mensen te weigeren of uit de inrichting te ontzetten.

Diversen

Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Elk eventueel geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en in voorkomend geval het Vredegerecht van het 6e kanton te Antwerpen.